Tunne on tietoa johtamisesta – myös harrastajateatterissa

 

TUNNE ON TIETOA JOHTAMISESTA – MYÖS HARRASTAJATEATTERISSA

Johtajan tunneälyllä ja tunnetaidoilla on merkitystä myös harrastajateatterissa esitysprosessin johtamisessa. Aihetta tutkitaan Suomen Harrastajateatteriliiton tuottajan Mari Saarisen opinnäytetyössä Tunneäly johtajan työssä – Näkemyksiä teatteriohjaajan esitysprosessin johtamisesta.

Tutkimus avaa tunneälyn ja tunnetaitojen merkitystä johtamisessa. Opinnäytteessä johtamista ja tunneälyn merkitystä käsitellään harrastajateatteri -kontekstissa, ohjaajan ja näyttelijän välisessä suhteessa. Tutkimuksessa haetaan vastausta siihen, miten esitysprosessi tulisi johtaa, jotta teatterin harrastaja kokee onnistuvansa.

Tutkimustuloksena todetaan, että tunneälyllä ja tunnetaidoilla on merkitystä esitysprosessin johtamisessa harrastajan onnistumisen kokemukselle. Harrastajan onnistumisen kokemukseen vaikuttavat haastateltavien mukaan ohjaajan ominaisuuksissa johtajana erityisesti tasapuolisuus, avoimuus, tunneäly ja tunnetaidot. Esitysprosessin johtamisen vaiheista tärkeiksi nousevat aikataulutus, roolitus, tekniikkaharjoitukset, kontekstin ymmärtäminen ja henkilöohjaus. Toivotuksi johtamisen malliksi nousee tunneälykäs johtamisen malli, jonka joustavan ja tilanteeseen mukautuvan tyylin rinnalla vaikuttaa vastakkaisena elementtinä määrätietoinen yksilöjohtajuus. Tutkimus vahvistaa aiempaa käsitystä siitä, että teatterissa vastavoimat ovat valloillaan, jolloin johtamisen tulee myös mukautua. Tutkimus lisää ymmärrystä harrastajateatterikentällä ammattilaisten ja harrastajien väliseen yhteistyöhön liittyen esitysprosessien johtamiseen onnistuneesti.

Tutkimuksessa avataan näkemyksiä ilmiönä teemahaastatteluiden avulla. Tutkimusaineisto on kerätty haastattelemalla neljä teatterin harrastajaa ja yksi ohjaaja. Tutkimus on toteutettu laadullisella otteella. Opinnäytetyö on tehty Jyväskylän ammattikorkeakoulun yrittäjyys- ja liiketoimintaosaaminen – ylempään ammattikorkeakoulututkintoon. Työn toimeksiantajana on teatterialan kulttuurijärjestö Suomen Harrastajateatteriliitto.

 

Lisätiedot:

Mari Saarinen

Tuottaja

Suomen Harrastajateatteriliitto

[email protected]

050-468 2138

Saarinen, M. 2020. Tunneäly johtajan työssä – Näkemyksiä teatteriohjaajan esitysprosessin johtamisesta. YAMK opinnäytetyö. Yrittäjyys- ja liiketoimintaosaamisen tutkinto-ohjelma. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Työ on luettavissa Theseuksessa: https://www.theseus.fi/handle/10024/340355