Ohjaajapankki julkaistaan helmikuussa

 

OHJAAJAPANKKI JULKAISTAAN HELMIKUUSSA

Suomen Harrastajateatteriliiton uusi valtakunnallinen Ohjaajapankki julkaistaan helmikuussa. Ohjaajat voivat parhaillaan ennakkoilmoittautua mukaan ilmaiseen rekrytointialustaan, josta Suomen Harrastajateatteriliiton noin 500 jäsenteatteria voivat hakea itselleen sopivaa ohjaajaa valtakunnallisella haulla.

Ohjaajapankin on tarkoitus helpottaa teatterialan ammattilaisten ja harrastajien välistä yhteistyötä. Harrastajateatterit voivat hakea ohjaajapankin avulla itselleen sopivaa ohjaajaa erityisosaamisen, kokemuksen tai esimerkiksi paikkakunnan mukaan.

Kevään aikana on myös valmistumassa Suomen Harrastajateatteriliiton tuottajan Mari Saarisen Jyväskylän ammattikorkeakouluun tekemä liiketalouden ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö. Saarisen tekemä laadullinen tutkimus, jonka työnimenä on ”Maailman paras teatteriohjaaja – Teatteriohjaajan esitysprosessin johtamisen merkitys teatterinharrastajan onnistumisen kokemukselle” keskittyy avaamaan näkökulmaa teatteriharrastajan ja ohjaajan väliseen työskentelyyn harrastajateatterissa erityisesti johtamisen kokemisen näkökulmasta.

Ohjaajat voivat ennakkoilmoittua tästä linkistä.

Lisätietoja

Mari Saarinen

Tuottaja

Suomen Harrastajateatteriliitto

050-4682138

[email protected]

www.shtl.fi

 

Tunne on tietoa johtamisesta – myös harrastajateatterissa

 

TUNNE ON TIETOA JOHTAMISESTA – MYÖS HARRASTAJATEATTERISSA

Johtajan tunneälyllä ja tunnetaidoilla on merkitystä myös harrastajateatterissa esitysprosessin johtamisessa. Aihetta tutkitaan Suomen Harrastajateatteriliiton tuottajan Mari Saarisen opinnäytetyössä Tunneäly johtajan työssä – Näkemyksiä teatteriohjaajan esitysprosessin johtamisesta.

Tutkimus avaa tunneälyn ja tunnetaitojen merkitystä johtamisessa. Opinnäytteessä johtamista ja tunneälyn merkitystä käsitellään harrastajateatteri -kontekstissa, ohjaajan ja näyttelijän välisessä suhteessa. Tutkimuksessa haetaan vastausta siihen, miten esitysprosessi tulisi johtaa, jotta teatterin harrastaja kokee onnistuvansa.

Tutkimustuloksena todetaan, että tunneälyllä ja tunnetaidoilla on merkitystä esitysprosessin johtamisessa harrastajan onnistumisen kokemukselle. Harrastajan onnistumisen kokemukseen vaikuttavat haastateltavien mukaan ohjaajan ominaisuuksissa johtajana erityisesti tasapuolisuus, avoimuus, tunneäly ja tunnetaidot. Esitysprosessin johtamisen vaiheista tärkeiksi nousevat aikataulutus, roolitus, tekniikkaharjoitukset, kontekstin ymmärtäminen ja henkilöohjaus. Toivotuksi johtamisen malliksi nousee tunneälykäs johtamisen malli, jonka joustavan ja tilanteeseen mukautuvan tyylin rinnalla vaikuttaa vastakkaisena elementtinä määrätietoinen yksilöjohtajuus. Tutkimus vahvistaa aiempaa käsitystä siitä, että teatterissa vastavoimat ovat valloillaan, jolloin johtamisen tulee myös mukautua. Tutkimus lisää ymmärrystä harrastajateatterikentällä ammattilaisten ja harrastajien väliseen yhteistyöhön liittyen esitysprosessien johtamiseen onnistuneesti.

Tutkimuksessa avataan näkemyksiä ilmiönä teemahaastatteluiden avulla. Tutkimusaineisto on kerätty haastattelemalla neljä teatterin harrastajaa ja yksi ohjaaja. Tutkimus on toteutettu laadullisella otteella. Opinnäytetyö on tehty Jyväskylän ammattikorkeakoulun yrittäjyys- ja liiketoimintaosaaminen – ylempään ammattikorkeakoulututkintoon. Työn toimeksiantajana on teatterialan kulttuurijärjestö Suomen Harrastajateatteriliitto.

 

Lisätiedot:

Mari Saarinen

Tuottaja

Suomen Harrastajateatteriliitto

[email protected]

050-468 2138

Saarinen, M. 2020. Tunneäly johtajan työssä – Näkemyksiä teatteriohjaajan esitysprosessin johtamisesta. YAMK opinnäytetyö. Yrittäjyys- ja liiketoimintaosaamisen tutkinto-ohjelma. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Työ on luettavissa Theseuksessa: https://www.theseus.fi/handle/10024/340355