HARRASTAJATEATTERIALAN TUTKIMUSTYÖ

Suomen Harrastajateatteriliitto toimii toimeksiantajana korkeakoulututkintojen opinnäytetöissä, ja osallistuu  teatterialan tutkimustyöhön.

Viimeisimpänä toimeksiantotutkimuksena on valmistunut:

”Tunneäly johtajan työssä : Näkemyksiä teatteriohjaajan esitysprosessin johtamisesta” -opinnäytetyö. 

Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää kuinka teatterin harrastajat näkevät esitysprosessin johtamisen vaikuttavan onnistumisen kokemuksensa syntymiseen. Tutkimuksen tutkimuskysymys oli ”Miten esitysprosessi tulisi harrastajateatterissa johtaa, jotta teatterin harrastaja kokee onnistuvansa?” Tutkimuksella haluttiin auttaa ohjaajia johtajina ymmärtämään harrastajateattereiden ohjaamisen erityispiirteitä paremmin, ja näin kehittää sekä parantaa ammattilaisten ja harrastajien välistä yhteistyötä harrastajateatterikentällä, sekä avata polkua jatkotutkimukselle aiheeseen. Tutkimuksen muoto on laadullinen suuntautuen fenomenografiaan. Tutkimuksen teoreettisenä viitekehyksenä oli tunneälyn merkitys johtamisessa. Tutkimusaineisto kerättiin teemahaastatteluiden avulla.Teoreettiseen viitekehykseen peilaamalla selvitettiin mikä on tunneälyn merkitys esitysprosessin johtamiselle. Tutkimuksen tuloksena voidaan tulkita, että haastateltujen käsitys onnistumisen kokemukseen vaikuttavista ohjaajan ominaisuuksista koostuivat avoimuudesta, tasapuolisuudesta, tunneälykkyydestä sekä kontekstin ymmärtämisestä. Onnistuneeseen esitysprosessiin haastateltavat toivat esiin huomiota esitysprosessin vaiheissa erityisesti liittyen roolitukseen, aikatauluttamiseen, tekniikkaharjoituksiin, palautteen saamiseen ja henkilöohjaukseen. Johtamisen malleissa haastatteluaineistossa tuli esille myös aikaisemmin esimerkiksi ammattiteattereissa tutkittu ristiriitaisuus, joka vallitsi yksilöjohtamisen ja jaetun johtajuuden mallin välillä. Tunneälykäs johtamisen malli oli esitysprosessin ohjaajalle johtajana toivottu harrastajateatterissa.

Tutkimukseen voit tutustua tarkemmin täältä (linkki avautuu uuteen ikkunaan)